Aurrekontuak

 

GASTUAK 
A) GASTU ARRUNTAK EUROTAN
I. Pertsonal gastuak 202.377
II. Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan 126.536
III. Finantza-gastuak 0,00
IV. Transferentzia arruntak 77.001
GUZTIRA GASTU ARRUNTAK 405.914
B) KAPITALAREN GASTUAK
VI. Inbertsio errealak 61.808,61
IX. Finantza-pasiboak 0,00
GUZTIRA KAPITALAREN GASTUAK 61.808,61
GUZTIRA GASTUEN AURREKONTUA 467.722,61

SARRERAK
A) SARRERA ARRUNTAK EUROTAN
I. Zuzeneko zergak 43.919
II. Zeharkako zergak 7.000
III. Tasak eta bestelako sarrerak 58.550
IV. Transferentzia arruntak 314.585
V. Ondare sarrerak 23.670
GUZTIRA SARRERA ARRUNTAK 447.724
B) KAPITAL ERAGIKETAK
VI. Inbertsioak basterentzea 0,00
VII. Kapital-transferentziak 19.998,61
KAPITAL ERAGIKETAK GUZTIRA 19.998,61
GUZTIRA SARREREN AURREKONTUA 467.722,61