Udal aurrekontuak 2020

GASTUAK 
KAPITULUAK IZENA EUROAK
1 Pertsonal gastuak 206.000
2 Ondasun arruntak eta zerbitzuak erostea 131.536
4 Transferentzia arruntak 77.001
6 Inbertsio errealak 69.529
GUZTIRA 405.914

SARRERAK
KAPITULUAK IZENA EUROAK
1 Zuzeneko zergak 49.000
2 Zeharkako zergak 17.000
3 Tasak eta bestelako sarrerak 75.550
4 Transferentzia arruntak 317.693
5 Ondare sarrerak 24.823
GUZTIRA 484.066

Beste urte batzuk